Rozporządzenie w sprawie dodatku dla pracowników Sanepidu

Małgorzata Goldstein: No to teraz już mamy prawie pewność, że epidemia SARS-CoV-2w Polsce nie skończy się NIGDY !Minister Zdrowia właśnie (8 września) wydał rozporządzenie, które gwarantuje pracownikom sanepidu dodatek w wysokości 75% pensji, … za wykonywanie kontroli…ale warunkiem jest ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii.Na czyj wniosek ogłasza się i odwołuje stan epidemii? Oczywiście na wniosek sanepidu.I teraz chyba każdy, nawet najmniejszy urzędnik sanepidu zrobi wszystko, aby ten stan trwał i trwał i trwał… Bo jego zakończenie będzie oznaczało spadek pensji o 75%.Czeka nas epidemia kontroli?Warszawa, dnia 9 września 2020 r. Poz. 1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)z dnia 8 września 2020 r. “§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego do-datku (Dz. U. poz. 957, z 2010 r. poz. 132 oraz z 2020 r. poz. 804) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatek specjalny za czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych może być przyznany w wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.”.§ 2. Pracownikowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który przed dniem wejścia w życia niniejszego rozporządzenia, w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wykonywał czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, może zostać: 1) przyznany dodatek specjalny w wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika, 2) zwiększony przyznany dodatek specjalny do wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika – za wykonywanie tych czynności. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001554/O/D20201554.pdf